Védelmi Export Ügynökség
Export fejlesztés
Nemzetközi kapcsolatok építése

Közérdekű adatok


 

I. Szervezeti, személyzeti adatok


1. A Társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei


Hivatalos név: Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid név: Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt.
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. ép.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. ép.
Telefon: +36-1/201-3271
Központi elektronikus levélcím: 
Központi weboldal: 

2. A Társaság szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai


3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)


Pachner Róbert, vezérigazgató
Telefon: +36-1-201-3271
E-mail:
 
Wolfné dr. Borsi Julianna, operatív igazgató
Telefon: +36-1-201-3271
E-mail:
 
Varga Mihály Zoltán, inkurrencia igazgató
Telefon: +36-1-201-3271
E-mail:
 
dr. Tarjáni Zsolt, nemzetközi üzletfejlesztési vezető
Telefon: +36-1-201-3271
E-mail:
 

4. A Társaság többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Postacím: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Telefon: +36-1/210-1749
Központi elektronikus levélcím:
Vezérigazgató: Kopácsi László
Főtevékenység: 4649’08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
Tulajdonos: Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. 100%

5. A Társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai


Tulajdonosi joggyakorló: Honvédelmi Minisztérium
Postacím: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.
Telefon: +36-1-474-1111
Elektronikus levélcím:

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1.  A Társaságra vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök


A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre:


A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Honvédelmi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása mellett, a védelmi iparért és védelmi beszerzésekért felelős helyettes államtitkár irányítása alá tartozó, az állam 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság. A Társaság feladatát és hatáskörét a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VEX rendelet) határozza meg.
 
A VEX rendelet alapján a Társaság:
 • a magyar védelmi ipari termékek és szolgáltatások hazai és nemzetközi piacra jutásának előmozdítását célzó, valamint a védelmi ipar fejlesztésében közreműködő gazdasági társaság.
 • Munkáját nemzetközi irodák, képviseletek segítik, nemzetközi irodái révén folyamatos piackutatási tevékenységet végez, összeköti a külpiaci keresletet és a hazai kínálatot, továbbá együttműködik a kormányzati és a védelmi ipari szereplőkkel.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri az állami és magán védelmi ipari vállalatok, a startup vállalkozások termékeit, publikált kutatási eredményeit, potenciális szolgáltatási képességeit, valamint tanácsadással segíti termékfejlesztésüket, piacra lépésüket.
 • Keretmegállapodást köthet a hazai védelmi ipari szereplőkkel.
 • Együttműködve a kormányzati szervekkel, támogatja a védelmi fejlesztésekkel összefüggő kormányzati célok megvalósítását.
 • Az inkurrencia értékesítésében közreműködő gazdasági társaságként a HM mint vagyonkezelő megbízásából és nevében részt vesz az értékesítési eljárás lebonyolításában.
 
Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok:
 
Törvény:
 • közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
 • a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény;
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.
 
Kormányrendelet:
 • a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet,
 • a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet.
 
Európai uniós jogszabály:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR).
 
Szabályzatok:
 
A társaság alapszabálya és módosítása

Szervezeti és működési szabályzat

Beszerzési és közbeszerzési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat


2. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


Részletesebb tájékoztatást az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat tartalmaz.

3. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények


Jelenleg nincs ilyen adat.

4. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok, hirdetmények
5. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve


Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-a szerint a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt. A Társaság a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítését a Vezérigazgató által meghatározott szervezeti egységek bevonásával – végzi.
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Varga László
Elérhetőség:
 
Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények előterjesztésének formái:
Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt.
Személyesen: 1011 Budapest, Fő utca 14-18.
Írásban: 1011 Budapest, Fő utca 14-18.
Elektronikusan:
 
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:
 
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Társaság az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Társaság felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a Társaság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, akkor a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A Társaság erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja.
 
Jogorvoslat:
A Társaság az Infotv. 30. §-ában meghatározott esetekben megtagadhatja az igény teljesítését, mely tényről, valamint annak indokairól írásban tájékoztatja az igénylőt. Az igénylő az Infotv. 31. §-a szerint bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. szám / ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat jogorvoslatért, a teljesítés megtagadásának közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15 napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül. 
 
Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárásrend

 

III. Gazdálkodási adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója


A társaság beszámolóinak megtekintéséhez kérem kattintson az alábbi linkre, és írja be a szükséges adatokat a kereséshez: 

2. A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve


A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.


3. A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.


A Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. esetében nincs ilyen adat.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.


A Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. által megkötött szerződések


5. A Társaság által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések


A Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. esetében nincs ilyen adat.

6. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


A Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. esetében nincs ilyen adat.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések


A Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. esetében nincs ilyen adat.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)Egyéb közzétételek


Panaszkezelési szabályzat

 
Külső panaszbejelentő adatlap

 
Adatkezelési tájékoztató

 
 

Közérdekű adatok - Archívum


 

III. Gazdálkodási adatok


2. A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok.